1. Yleistä

Aku Ankka Lataamo -palvelu, jäljempänä ”Palvelu”, on Sanoma Media Finland Oy:n, jäljempänä ”Sanoma”, tuottama Palvelu. Palvelun avulla Asiakas saa pääsyn kaikkiin Aku Ankka Lataamossa kulloinkin oleviin digitaalisiin sarjakuviin Aku Ankka Lataamo -nimisten iPad- ja Android-sovellusten sekä verkkopalvelun kautta.

Palvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa tilausta ja siihen liittyvää käyttäjätiliä. Asiakas saa Palvelua koskevan tilauksen tultua voimaan tilauksen tekemisen yhteydessä sovitun tilausjakson pituisen käyttöoikeuden Palvelun sisältöön.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Sanoman ja Palvelun käyttäjän, jäljempänä ”Asiakas”, välillä Asiakkaan käyttäessä Palvelua sen kulloinkin käytössä olevissa versioissa. Palvelua käyttämällä Asiakas sitoutuu näihin käyttöehtoihin.

 

2. Palvelun käyttäminen ja vastuu Palvelun käytöstä

Palvelu julkaistaan osoitteessa lataamo.akuankka.fi, ja se on saatavilla sovelluksena App Store - sekä Google Play -sovelluskaupoista. Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita nimiä, verkkotunnuksia ja sovelluskauppoja Sanoman valinnan mukaan.

Palvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa tilausta ja siihen liittyvää Sanoma-tili -käyttäjätiliä. Palvelun kulloinkin voimassaoleva hinta ilmoitetaan tilausehdoissa. Tilauksen tultua voimaan Asiakas saa sovitun tilausjakson pituisen käyttöoikeuden Palvelussa kulloinkin olevaan digitaaliseen materiaaliin. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta.

Palvelun ilmaisia sisältöjä voi käyttää kirjautumatta sisään, mutta kuukausimaksuun sisältyvien sisältöjen käyttö tapahtuu Sanoma-tili -käyttäjätunnuksella. Sanoma-tili näkyy käytön yhteydessä vesileimana jokaisella sarjakuvasivulla. Palvelun käytölle on asetettu seuraavia käyttörajoituksia

 • Yhteen Sanoma-tiliin voidaan liittää enintään viisi eri käyttölaitetta.
 • Yhdellä Sanoma-tilillä voi olla samanaikaisesti enintään kolme yhteyttä Palveluun.

Asiakas on vastuussa Sanoma-tilin salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä.Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Sanomalle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Lue lisää Sanoma-tilin käytöstä.

Palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Sanoman etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Sanoma pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Sanomalla ei ole vastuuta Palvelun tai sen käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

3. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja/tai iPad- tai Android-sovellusta, verkkoyhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joiden hankkimisesta vastaa ja joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun käyttö edellyttää myös voimassa olevaa tilausta ja Sanoma-tiliä.

Sanoma ei takaa ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta.

Sanoma tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, joita saattaa aiheutua käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

 

4. Oikeudet

Palvelu ja sen sisältö kaikissa muodoissaan on suojattu tekijänoikeuslain, immateriaalioikeuksien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikki oikeudet (tekijänoikeudet mukaan lukien) Palveluun, sen sisältöön ja siihen liittyviin ohjelmiin, ovat Sanomalla tai sen sopimuskumppaneilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Sanoman etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen, edelleen luovuttamiseen, muuttamiseen tai muokkaamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua tai linkittää Palveluun.

Asiakas ei saa purkaa tai ohittaa Sanoman Palvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi tekemiä suojauksia tai mittareita.

Asiakas on korvausvelvollinen Sanomalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista omista sekä käyttäjätunnuksellaan tapahtuneista väärinkäytöksistä ja lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

 

5. Palvelun toimittaminen, Palvelun sisältö ja vastuu sisällöstä

Sanomalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, muuttaa Palvelun käyttörajoituksia sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen joko osittain tai kokonaan. Muutoksista ilmoitetaan Palvelussa. Sanomalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen Asiakkaalle joko osittain tai kokonaan.

Mikäli Sanoma lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palvelun ostaneelle Asiakkaalle, Sanoma sitoutuu palauttamaan Asiakkaalle rahamäärän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa Palveluun kohdistuvan käyttöoikeuden arvoa. Raha palautetaan edellyttäen, että Asiakas ilmoittaa Sanomalle palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai luottokorttitiedot.

Sanoma vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Sanoma ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Sanoma ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia taikka ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tahi aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Sanomalle, Sanoman yhteistyökumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Sanomalle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Sanomalla on oikeus oman harkintansa mukaisesti olla julkaisematta Asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

 

6. Tietosuoja sekä henkilötietojen käyttö

Sanoma käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriseloste

Tietosuojalauseke

 

7. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Palvelun käyttörajalaskuri perustuu evästeisiin ja/tai selaimen paikalliseen tietovarastoon.

Evästekäytännöt

 

8. Käyttökatkot

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Sanoma pyrkii informoimaan käyttökatkoista. Sanoma ja sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan.

Mikäli Palvelu keskeytyy Sanomasta johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee hyvitystä saadakseen reklamoida keskeytyksestä Sanomalle. Sanoma pidentää Palvelun käyttöoikeuden voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla. Sanomalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Palvelussa olevista keskeytyksistä eikä Sanoma edellä esitetyn lisäksi korvaa Asiakkaalle Palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai muita välillisiä vahinkoja.

 

9. Tilaushintojen ja käyttöehtojen muutokset

Palvelun tilaushinta ja tilauksen voimassaoloaika perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Sanomalla on oikeus muuttaa hintoja. Hintamuutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

Palveluun sovelletaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Sanomalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla ja ne astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja käyttöoikeuksia.

 

10. Ylivoimainen este

Työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta näiden käyttöehtojen mukaisia velvoitteita esteen keston ajan sekä kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen aina siihen saakka, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

 

11. Muut ehdot

Sanoman mobiili- tai taulutietokonesovelluksiin, jotka ovat saatettu Asiakkaan saataville esimerkiksi Applen App Storen tai Google Playn kautta, sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Asiakas voi tutustua Applen ehtoihin täällä ja Googlen ehtoihin täällä.

Sanomalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet Sanoma-konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Palvelun käyttö- ja tilausehtoja on päivitetty 28.6.2017. Muutokset ovat:

 • Muutettu tilausehtoihin Sanoma Media Finland Oy / Kids Median oikea osoite (päivitetty 26.8.2016)
 • Lisätty tieto Sanoma-tilistä, sekä linkki Oma Sanoma -palveluun, jossa Sanoma-tilistä voi lukea lisää (päivitetty 2.1.2017)
 • Lisätty linkki evästekäytäntöihin (päivitetty 2.1.2017)
 • Lisätty linkki Sanoma-tilin käyttöehtoihin ja vaihdettu asiakaspalvelun yhteystiedot ja poistettu linkit Sanomakauppaan (päivitetty 28.6.2017)

AKU ANKKA LATAAMON TILAAMINEN

Voit tutustua palveluun osoitteessa lataamo.akuankka.fi tai lataamalla sovelluksen iPadiisi AppStoresta. Tutustumista varten tarjolla on viisi maksutonta tarinaa. Jos tiedät jo, että haluat sukeltaa suunnattoman sarjissammiomme syövereihin, voit oikaista suoraan Lataamon tilaussivulle.

 

AKU ANKKA LATAAMO -PALVELUN TILAUSEHDOT

Tilaus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu ilman uudistamista, kunnes tilaus irtisanotaan. Tilaus laskutetaan sovituin laskutuskausin joko yhden, kolmen tai viiden kuukauden välein. Ensimmäinen laskutuspäivä riippuu siitä, koska tilaus on tehty. Mikäli tilaajalla on oikeus yhden kuukauden pituiseen maksuttomaan tutustumiskuukauteen, jatkuu tilaus tutustumiskuukauden jälkeen automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta toistaiseksi voimassaolevana tilauksena, ellei tilaaja irtisano tilaustaan tutustumiskuukauden aikana.

Mikäli Aku Ankka Lataamo -palvelun tilaa määräaikaisena, päättyy määräaikainen tilaus määräajan lopussa automaattisesti. Määräaikaisia tilauksia ei ole aina saatavilla.

 

TILAUKSEN IRTISANOMINEN

Tilaajalla on oikeus irtisanoa tilauksensa soittamalla asiakaspalveluun 0303 63 313. Jos tilaus on maksettu luottokortilla, peruutuksen voi tehdä myös Oma Sanoma -verkkopalvelussa. Kirjaudu Oma Sanoma -palveluun samalla tunnuksella, jolla käytät Aku Ankka Lataamoa. Klikkaa kirjautumisen jälkeen kohtaa "Omat tilaukset" -> "Lopeta tilaus".  Irtisanomisilmoituksen johdosta tilaus päättyy irtisanomishetkellä meneillään olevan laskutusjakson lopussa.

 

TOIMITUSEHDOT

Tilaukset toimitetaan force majeure -varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt, ym.) Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia.

 

Sanoma Media Finland Oy / Kids Media
Porkkalankatu 20 A, 3. kerros, 00180 Helsinki
PL 100, 00040 Sanoma

 

Vastakuoriutunut sarjispalvelumme Aku Ankka Lataamo on nyt valmiina viihdyttämään sarjakuvan suurkuluttajia vauvasta vaariin. Lue tästä Ankka-toimituksen laatima Lataamo-esittely, niin tarinameressä kroolaaminen käy kätevämmin!

Aku Ankka Lataamo on varsinainen Akkari-fanien aarreaitta: palvelun uumenista löytyy yli 100 000 sivua sarjakuvaa eli koko lehden yli 60-vuotisen historian tarinatarjonta. Jos Lataamon sisältämiä sarjakuvia haluaisi selata paperisina versioina, saisi lattialle kipata noin kuusi kottikärryllistä Aku Ankkoja. Se on melkoinen määrä! Siksi palvelussamme onkin useita eri tapoja syventyä tarinoiden selaamiseen.

Aku Ankka Lataamo on jaettu viiteen eri osioon, jotka ovat etusivu, piirtäjät, hahmot, teemat ja lehtiarkisto. Selainversiossa osiosta toiseen siirrytään tavalliseen tapaan navigaation kautta, iPad-sovelluksessa taas sivusuuntaan pyyhkäisemällä tai vasemmasta yläreunasta löytyvän räpylävalikon kautta.

Jokaisen osion paraatipaikalle toimitus nostaa hahmoja, piirtäjiä ja teemoja sen mukaan, mikä on juuri kulloinkin ajankohtaista tai muuten vain kiintoisaa. Myös aihetta sivuavat tarinasuositukset ovat Ankka-toimituksen hellin käsin valitsemia. Osion sisältöön pääsee syventymään sivua alaspäin vierittämällä – ja sisältöähän palvelussa riittää.

1. ETUSIVU

Uusin Aku Ankka -lehti putkahtaa Lataamon lehtiarkistoon sähköisenä versiona neljä viikkoa ilmestymisensä jälkeen. Jatkot viikon Akkarista -otsikon alle toimitus on kuitenkin koonnut malttamattomille jo pari tarinatärppiä, jotka liittyvät uusimman lehden tarinoihin tavalla tai toisella.

Sivua alaspäin vierittämällä saa näkyviin suosikkilistat, jotka muodostuvat kaikkien käyttäjien mieltymysten perusteella. Oman suosikkilistan pääsee rakentamaan iPad-versiossa yläpalkin oikeassa reunassa olevan tikku-Aku-ikonin kautta ja selainversiossa oman käyttäjätunnuksen takaa löytyvän valikon kautta.

2. PIIRTÄJÄT

Haluatko lukea kaikki tuhatkunta Aku Ankassa ilmestynyttä Vicarin sarjaa? Täältä ne löytyvät siististi listattuina. Vai olisiko kenties kutkuttavampaa tutustua  hieman tuntemattomampiin piirtäjiin? Millaista mahtaa olla esimerkiksi Maria José Sanchez Nuñezin kynänjälki  – hänhän on yksi harvoista Disney-sarjojen naispiirtäjistä? Selaamaan vain! Sarjalistauksen lisäksi jokaisesta artistista on tarjolla myös lyhyt esittely. Käsikirjoittajat-osiota Lataamosta ei (vielä) erikseen löydy, mutta vapaan haun avulla on mahdollista löytää myös lempikynäilijänsä tarinat nopsasti ja näppärästi.

3. HAHMOT

Kukaan tuskin yllättyy huomatessaan, että Aku Ankka -lehden yleisin hahmo on kääkättäjä itse. Mutta keitä muita kymmenen kärkeen on kiilannut? Se selviää Hahmot-osiota selaamalla. Entäpä sitten harvinaisemmat Ankkalinnan asukit ja vierailevat tähdet, tai hahmot, joita ei lehdessä ole enää vuosikymmeniin nähty? Lataamosta nekin löytyvät, tietysti asianmukaisin esittelyin varustettuina. 

4. TEEMAT

Jos jokin tietty aihepiiri kiehtoo muita enemmän, kannattaa tutustua Teemat-osioon. Siellä voi selata vaikkapa avaruusseikkailuja tai perehtyä Ankkalinnan arkeen. Teemat-osio päivittyy jatkuvasti sitä mukaa kun toimitus täydentää tarinoiden metatietoja. Toimituksen palautepostiin voi myös lähettää toivomuksia uusista teemoista – kaikkia emme tietenkään pysty palveluun lisäämään, mutta hartaimmat toiveet pyritään toteuttamaan ennemmin tai myöhemmin.

 

5. LEHTIARKISTO

Tarinoihin voi tutustua myös ilmestymisvuosi kerrallaan. Mitä Aku Ankassa tapahtui sillä viikolla, kun sinä synnyit? Olivatko 1970-luvun Akkarit todella verrattoman paljon nykyisiä parempia, kuten vanhempasi väittävät (tai kuten itse ihan varmasti muistat)? Onko jokin jatkotarinan osa jäänyt lukematta? Sukella lehtiarkiston uumeniin ja ala penkoa! Tässä osiossa pääsee myös ihailemaan Aku Ankka -lehtien kansia ja selaamaan superharvinaisia B-numeroita.

EIKÄ TÄSSÄ VIELÄ KAIKKI!

Kannattaa pitää mielessä myös nämä tärkeät seikat:

Helppokäyttöisten osioiden ohella sarjisaarteiden etsimistä siivittää kattava vapaa haku. Missä sarjassa laulettiinkaan haikeasti ”Suo mulle hauta pohjassa meren...”? Ja mikäs se olikaan se tarina, jossa mellasti jättimäinen mutanttitomaatti? Pim, olet koukussa!

Aku Ankka -lehdessä ilmestyneiden sarjakuvien lisäksi tarinatarjonta sisältää Aku Ankka Ekstra -lehtien sarjikset, mikä ilahduttanee erityisesti hollantilaisen tyylin ystäviä.

Jokaiseen tarinaan on liitetty tietokortti, josta selviää piirtäjän ja käsikirjoittajan lisäksi sivumäärä, keskeisimmät hahmot ja lehti tai lehdet, jossa tarina on julkaistu.

Ilman verkkoyhteyttäkin pääsee lukunautinnon lähteille, sillä tarinoista 20 voi ladata offline-tilassa luettavaksi ja sulostuttaa niillä esimerkiksi lentomatkaa Ankkapulcoon.

Tarinoita voi arvioida ja koota suosikkilistoiksi, ja palvelusta löytyneet helmet voi myös jakaa Facebookissa kavereiden tietoon.

Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä tärkeistä tärkein huomio: Lataamossa sarjakuvien lukeminen on vaivatonta ja riemukasta. Olemme tehneet kaikkemme maksimoidaksemme lukemisen sietämättömän keveyden. Tämä todella on parempaa kuin pasianssi ja helpompaa kuin heinänteko – ja kaikki kuusi kottikärryllistä lehtiä kulkevat kätevästi mukanasi vaikka käsilaukussa!

Aku Ankan toimitus toivottaa kaikille lokoisia lukuhetkiä niin paperille painetun kuin sähäkän sähköisenkin sarjakuvan parissa!

 

AKU ANKKA LATAAMON TILAAMINEN

Voit tutustua palveluun osoitteessa lataamo.akuankka.fi tai lataamalla sovelluksen iPadiisi AppStoresta. Itse sovellus on ilmainen, ja tutustumista varten tarjolla on myös viisi maksutonta tarinaa. Jos tiedät jo, että haluat sukeltaa suunnattoman sarjissammiomme syövereihin, voit oikaista suoraan Lataamon tilaussivulle. Sieltä muuten löytyy myös erinomaisen hauska Akkarin Lataamon esittelyvideo.

 

V.A.S.T.A.A.M.O.

Kun olet lukenut tämän artikkelin, kannattaa käydä myös tutustumassa V.A.S.T.A.A.M.O.-osion usein kysyttyihin kysymyksiin.

 

AKU ANKKA LATAAMON KÄYTTÖ- JA TILAUSEHDOT

Ennen Aku Ankka Lataamon tilaamista on syytä tutustua myös sopimusteknisiin seikkoihin. Se käy kätevästi täällä.

 

 

Visaisista Aiheista Sorvattuihin Tärkeisiin Aku Ankka Lataamo -kysymyksiin Ajatuksella Muotoiltuja Ohjeistuksia

 1. Tarinoiden määrä
 2. Sarjakuvien lataaminen
 3. "Lukuoikeuteni on loppumassa."
 4. Suosikiksi merkitseminen
 5. Jo luetut tarinat
 6. Tarinoiden hakeminen
 7. Hakemaani tarinaa ei löydy
 8. Unohtunut salasana
 9. Käyttäjämäärä
 10. Nettiversio ja toimivat selaimet

1. Kuinka paljon sarjakuvia Aku Ankka Lataamossa on?

Palvelusta löydät kutakuinkin kaikki Suomessa julkaistut Aku Ankka -lehdet, ja sarjakuvia tulee koko ajan lisää. Tuoreimmat Aku Ankka -lehdet lisätään palveluun kuukauden viiveellä, ja Aku Ankka Ekstra -lehdet puolivuosittain tammikuussa ja kesäkuussa. Jos haluat lukea uusimmat Aku Ankat digitaalisessa muodossa heti, voit tilata Aku Ankka -lehden digi- tai yhdistelmätilauksen.

2. Voinko ladata sarjakuvia laitteelleni?

Voit ladata sarjakuvia iPadillesi 20 tarinan verran. Selainversiossa sarjakuvien lataaminen ei valitettavasti ole mahdollista. Lataaminen onnistuu tarinakortin kääntöpuolelta ”Lataa offline-lukemista varten” -painikkeesta. Laitteellesi lataamat tarinat löytyvät Omat tiedot -valikosta (tikku-Akun kuva palvelun oikeassa ylälaidassa) Offline-kohdasta. Laitteellesi ladatut sarjakuvat tunnistat myös listauksissa Offline-merkistä.

3. Sain ilmoituksen, että lukuoikeuteni on loppumassa. Mitä se tarkoittaa, ja mikä lukuoikeus on?

Yhdellä tilauksella Aku Ankka Lataamossa voi lukea 500 tarinaa kuukaudessa. Lukurajoitus on luotu turvaamaan uniikkia Aku Ankka -materiaalia, ja se on asetettu siten, ettei se häiritse normaalikäyttöä. Kun raja lähestyy, palvelu ilmoittaa sinulle siitä.

4. Miten voin merkitä sarjakuvan suosikikseni?

Voit merkitä tarinan suosikiksi tarinakortin kääntöpuolelta ”Merkitse suosikiksi” -toiminnallisuuden avulla. Tarinan merkitseminen suosikiksi onnistuu myös lukunäkymässä. Suosikiksi merkitsemäsi tarinat löytyvät Omat tiedot -valikosta (iOS: Aku Ankan kuva palvelun oikeassa ylälaidassa, selainversio: käyttäjätunnuksesi valikon oikeassa ylälaidassa) Suosikit-kohdasta. Laitteelle lataamasi sarjakuvat tunnistat myös listauksissa Suosikki-merkistä. Huomaathan, että suosikit ovat käyttäjätunnuskohtaisia – eli jos useampi henkilö käyttää palvelua samoilla tunnuksilla, palvelu ei osaa erottaa, mikä tarina on kenenkin suosikki.

5. Mistä näen, mitä tarinoita olen jo lukenut?

Löydät jo lukemasi tarinat Omat tiedot -valikosta (iOS: Aku Ankan kuva palvelun oikeassa ylälaidassa, selainversio: käyttäjätunnuksesi valikon oikeassa ylälaidassa) Lukuhistoria-kohdasta. Sieltä näet milloin olet lukenut tarinan ja kuinka monta sivua siitä olet lukenut.

6. Miten voin hakea tarinoita palvelusta?

Lataamon iPad- ja selainversiossa on tällä hetkellä vapaa tekstihaku, joka hakee annetulla hakusanalla seuraavista tarinan tiedoista:

 • Tarinan nimi
 • Tarinan alkuperäinen (yleensä englanninkielinen) nimi
 • Tarinan piirtäjän nimi
 • Tarinan käsikirjoittajan nimi
 • Tarinaan liittyvien hahmojen nimet
 • Tarinaan liittyvien teemojen nimet
 • Tarinan julkaisuvuosi suomalaisessa Aku Ankka -lehdessä
 • Puhekuplatekstit

Lisäksi Aku Ankka Lataamon selainversiossa on tarinalistausten yhteydessä "Rajaa ja järjestä" -toiminnallisuus, joka näyttää tarinat, johon pätee joku annetuista hakuehdoista (OR-haku).

7. En löydä hakutuloksista hakemaani, vaikka olen ihan varma, että etsimäni sana/sanonta löytyy suomeksi julkaistusta Aku Ankka -lehdestä.

Sarjojen kuplatekstit on tuotu palveluun koneellisesti ja niissä saattaa olla virheitä, eikä haku siksi löydä välttämättä kaikkia tarinoita. Voit ehdottaa parannuksia hakuun ja tarinoihin lukunäkymän ”Raportoi virheestä” -toiminnallisuudella. Arvostamme saamaamme palautetta ja parannusehdotuksia, ja tavoitteemme on saada haku toimimaan mahdollisimman täydellisesti.

8. Olen unohtanut salasanani. Miten saan uuden?

Käytä kirjautumisen yhteydessä olevaa ”Unohditko salasanasi” -toiminnallisuutta. Salasanasi lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka annoit rekisteröitymisen yhteydessä. Jos olet unohtanut sähköpostiosoitteesi tai se ei ole enää toiminnassa, ole yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa www.asiakaspalvelu.fi.

9. Kuinka monta henkilöä voi käyttää palvelua yhtä aikaa?

Palvelun voi rekisteröidä yhteensä viidelle laitteelle ja sitä voi käyttää kolme henkilöä samoilla tunnuksilla yhtä aikaa.

10. Millä selaimella Aku Ankka Lataamon nettiversio toimii?

Palvelu toimii parhaiten pöytäkoneisiin tarkoitetulla Google Chrome -selaimella, jonka voit ladata koneellesi täältä. Palvelu on varsin toimiva myös Safari ja Firefox-selaimilla. Internet Explorer -selaimilla sekä mobiikäyttöön tarkoitetuilla selaimilla käyttökokemus on valitettavasti puutteellinen emmekä suosittele sen käyttöä toistaiseksi.

 

AKU ANKKA LATAAMON TILAAMINEN

Voit tutustua palveluun osoitteessa lataamo.akuankka.fi tai lataamalla sovelluksen iPadiisi AppStoresta. Tutustumista varten tarjolla on viisi maksutonta tarinaa. Jos tiedät jo, että haluat sukeltaa suunnattoman sarjissammiomme syövereihin, voit oikaista suoraan Lataamon tilaussivulle.

 

Jos et löydä ongelmaasi vastausta tästä,

olethan yhteydessä asiakas- palveluumme numerossa 0303 63 313 (www.sanomakauppa.fi) tai lähettämällä palautetta osoitteeseen ankkalataamo@sanoma.com.

 

Sovelluksen ja sisältöjen mahdolliset virheet ja puutteet voit raportoida meille suoraan, jotta pääsemme korjaamaan ne mahdollisimman pikaisesti ja tekemään Aku Ankka Lataamosta entistä paremman. Vastaukset usein toistuviin kysymyksiin lisätään myös tälle palstalle. Kiitämme palautteestasi!